Додаток

                                                                                          до рішення   сільської ради

                                                        від 03.12.2015 року № 2-2/УІІ

                                       

РЕГЛАМЕНТ

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Розділ І

 

Загальні положення

 Стаття І

        Сільська  рада  є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальної громади  в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також повноважень

 

 Стаття 2

         Діяльність сільської  ради ґрунтується на колективному вільному обговоренні і вирішенні питань, віднесених до її компетенції,  законності, гласності, правової, організаційної та матеріально – фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами,  відповідальності та звітності перед радою уповноважених нею  органів, вибраних чи призначених посадових осіб,  широкому залученні громадян до управління суспільними справами, реалізації волі виборців через своїх депутатів і безпосередню їхню участь у формуванні і діяльності ради, взаємодії з трудовими колективами у громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, дотриманні принципу поєднання місцевих і державних інтересів.

 

Стаття 3

       Порядок формування і організація діяльності  сільської  ради, її органів, депутатів та посадових осіб визначається Конституцією України, законом «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також даним регламентом.

 

Стаття 4

       Сільська  рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від її загального складу. У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної  кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

      У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу районної ради  входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від її загального складу.

       Строк повноважень ради – п’ять років.

 

Стаття 5

        Регламент, зміни і доповнення до нього  приймаються Сільською радою за пропозицією голови ради, постійних комісій, депутатів чи групи депутатів.

 

                                                        Розділ ІІ

                                        Сесія сільської  ради

 

Стаття 6

        Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

        Перша сесія новообраної ради скликається сільською виборчою комісією не пізніше як через місяць після виборів за умови обрання не менш двох третин депутатів від встановленого радою попереднього скликання числа депутатських мандатів – 14.

         Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова сільської виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів і визнання їх повноважень.

         Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної сільської ради і питань, які плануються на її розгляд, формування органів ради, сільська  виборча комісія утворює робочу групу з числа новообраних депутатів ради і враховує її пропозиції при проведенні сесії.

 

 

Стаття 7

Сесії сільської  ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. У відкритих засіданнях можуть брати участь народні депутати України, представники органів державної виконавчої влади, об'єднань громадян, уповноважені представники трудових колективів, працівники засобів масової інформації та окремі фізичні особи за окремим рішенням ради.

           На закритому  засіданні ради має право бути присутнім прокурор району, а також посадові особи, присутність яких за рішенням ради  необхідна для розгляду відповідного питання.

Кількість і категорії осіб, які не є депутатами, що запро­шуються на сесію, визначає і організує голова ради. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про осіб, які офі­ційно запрошені на сесію ради.

Запрошені особи не мають права втручатися з роботу сесії, зобов'язані утримуватися від схвалення чи незгоди. У разі неви­конання цих вимог, вони за пропозицією головуючого на сесії можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань.

Гласність роботи сільської  ради забезпечується інформацією про її діяльність в газеті «Маньківські новини», сайті ради  та повідомленнями в інших засобах масової інформації. Редакції  районної газети та радіомовлення мають право акредитувати своїх представників при раді. Виконавчий апарат сприяє акредитованим представникам засобів масової інформації, заздалегідь повідомляє їх про час проведення і порядок денний сесії ради, засідань постійних комі­сій, знайомить їх з матеріалами, що підготовлені для депутатів.

Стаття 8  

1. Сесії  сільської   ради скликаються головою ради в міру необ­хідності, але не менше одного разу на квартал.

2. У разі немотивованої відмови голови ради, або неможливос­ті його скликати сесію ради, сесія скликається секретарем сільської ради.   Сесія ради може бути скликана також за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради У випадках, якщо сесія ради не скликається головою ради, чи секретарем сільської  ради у строки, передбачені цим регламентом, на вимогу суб’єктів, зазначених в даній статті, сесія може бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від  загального складу ради.

3.  Рішення про скликання сесії ради доводиться до депутатів і населення через засоби масової інформації по пізніше як  за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

4. Проекти рішень ради, інші документи і матеріали сесії, що  вносяться на розгляд ради, надаються депутатам не  пізніш як за 5 днів до сесії.

Стаття 9

 1. Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій скликається позачергова сесія  сільської   ради.
 2. Пропозиція і обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії подаються в письмовій формі голові ради з переліком питань, що пропонуються для розгляду.
 3. Розпорядження голови ради про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за три дні до її відкриття, а у виняткових випадках - за 1день.
 4. Матеріали до позачергової сесії видаються депутатам при реєстрації.

Стаття 10

І. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу сільської  ради.

2. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочинається за годину до відкриття засідання ради. При необхідності реєстрація також може проводитися перед голосуванням і  після перерви перед кожним засіданням ради.

Стаття 11

1. Пропозиції з питань порядку денного можуть офіційно, вноситися головою ради, постійними комісіями, депутатами,

Рада затверджує план роботи на наступний рік, в який вносяться основні питання для розгляду на сесіях.

 1. Проект порядку денного сесії готується головою ради, з урахуванням пропозицій, що надійшли, і попередньо розглядається на засіданнях постійних комісій
 2. Доповіді, співдоповіді, довідкові матеріали і проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд ради, готуються постій­ними комісіями, депутатами, організаціями ,  що їх внесли, або комісією, яку утворює президія для підготовки конкретного питання.
 1. При підготовці питань, що виносяться на розгляд ради, проводиться необхідна перевірка стану справ в органах ради, на підприємствах, в організаціях та установах. З найбільш важливих питань, за рішенням ради, вивчається думка виборців.
 2. Матеріали і проекти рішень ради, а також пропозиції і зауваження до них в обов'язковому порядку попередньо розглядають­ся відповідними постійними комісіями.
 3. Після реєстрації і розгляду головою ради  матеріали передаються на розгляд постійній комісії чи кільком постійним комісіям ради. При цьому встановлюється термін розгляду в комісіях і підготовки висновків з внесеного питання та проекту рішення.

 

 1. Проекти рішень після їх розгляду постійними комісіями візуються головами відповідних комісій,   керівником виконавчого апарату. Крім того, проекти рішень візуються в необхідних випадках керівниками установ та організацій, які забезпечують виконання даних рішень.

У разі незгоди зазначених правових осіб з проектом рішення вони подають письмові висновки, а також зауваження, зміни та доповнення.

 1. З врахуванням висновків комісії/комісій/ голова ради приймає рішення про включення питання до порядку денного сесії або мотивує його відхилення.
 2. Питання, які конче потребують розгляду і не вимагають попередньої підготовки та розгляду в комісіях, за рішенням ради можуть вноситись в порядок денний сесії під час її проведення.

 

 1. Проекти рішень ради, при необхідності, за розпорядженням голови ради можуть бути передані  в засоби масової інформації для попереднього обговорення серед населення.
 2. Голова ради на сесії інформує депутатів про зміни та пропозиції до  порядку денного. Якщо постійні комісії, депутатські групи та фракції чи  депутати наполягатимуть на включенні до порядку денного відхилених ним пропозицій, питання вирішується голосуванням.

12. Порядок денний сесії затверджується радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів депутатів, які беруть участь в роботі сесії.

Стаття І2

 Ведення протоколу сесії покладається на секретаря сільської ради, який організує запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, довідки, повідомлення,  заяви, пропозиції та інші матеріали депутатів,  дає роз’яснення з питань роботи сесії тощо.

Стаття 13

1. Засідання ради відкриває, веде і закриває голова або секретар, а в разі неможливості чи відмови їх від виконання цих Функцій - один з депутатів за рішенням ради

2.  На початку чергової сесії, ще  до обговорення її порядку денного, голова ради або секретарем  в усній формі інформує депутатів про стан справ в селі , про роботу ради, депутатів, про реалізацію запитів депутатів та з інших питань, а також дає відповіді на запитання депутатів.

                        Обговорення цих повідомлень не проводиться.

 1. Пропозиції щодо призупинення роботи сесії вносяться головою, постійною комісією ради, депутатськими групами, фракціями,  депутатами.
 2. Рішення про час поновлення роботи сесії приймається разом з прийняттям рішення про її призупинення більшістю голосів присутніх на сесії депутатів ради.
 3. Головуючий на сесії:
 • Забезпечує дотримання законодавчих актів України і цього регламенту;
 • Керує засіданням ради, слідкує за дотриманням кворуму сесії і прийнятого порядку денного;

 

 • надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на сесії в порядку надходження їх заявок;  
 • у разі порушень висту­паючими регламенту має право його попередити або позбавити слова;
 • надає слово для виступу з обговорюваних питань особам, які запрошені на сесію і записалися для виступу. При цьому депу­тати мають право на першочерговість виступу;
 • при необхідності змінює черговість надання слова виступаючим згідно з цим  регламентом;
 • може, за погодженням з депутатами, продовжити час для виступів, а також мотивовано змінити їх черговість;
 • оголошує письмові запити, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань і дові­док, а також зауважень з приводу ведення сесії і порядку, передбаченого цим регламентом;
 • проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішення сесії, і оголошує його результати;
 • дає доручення стосовно забезпечення роботи ради робочим органам сесії, працівникам виконавчого апарату ради;
 • має право позбавити участі в засіданні запрошену особу, яка не є депутатом, за грубе порушення порядку;
 • підписує протокол засідання сесії;
 • організує проведення консультацій з постійними комісіями, депутатськими групами  та фракціями для подолання розбіжностей та вирішення інших питань, що виникають в ході роботи сесії.

Головуючий на сесії сприяє співпраці, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються, досягненню взаємоузгоджених рішень.

6. Пленарні засідання ради і засідання постійних комісій проводяться державною мовою. Діловодство ведеться на державній мові.

Стаття 14

1. Час для доповіді на сесії встановлюється в межах до 40 хвилин. В окремих випадках цей час може бути збільшено. Час для співдоповідей, інформацій - до 15 хвилин. Для виступів у дебатах надається до 7 хвилин, для внесення депутатського запиту, довідок, запитань, повторних виступів - до 3 хвилин.

Для відповідей на запитання доповідачам відводиться до 10 хвилин, співдоповідачам - до 5 хвилин.

За проханням депутатів для виступів з мотивів голосування, інших процедурних питань надається до 1 хвилини.

Перед завершенням роботи сесії відводиться час до 30 хвилин для виступів депутатів ради з короткими заявами і повідомленнями. Дебати при цьому не відкриваються. За вимогою депутата стосовно його заяви може прийматися протокольне доручення.

Перед початком обговорення по кожному питанню, виходячи з кількості бажаючих виступити, встановлюється граничний час. Після закінчення цього часу обговорення припиняється, якщо рада не прий­няла іншого рішення.

2. Депутатам, які виступають від постійних комісій і депутатських груп, фракцій, слово надається обов'язково до припинення обговорення.

 1. Голова ради, , голова постійної і тимчасової комісії з питань своєї компетенції, мають право взяти слово для виступу в будь-який час, але не більше 5 хвилин. Продовження часу допускається лише за згодою більшості присутніх депутатів.
 2. Усі, кому надано головуючим слово, виступають на сесії і пропозиції вносяться до стенограми сесії
 3. Депутат з одного питання може виступити не більше двох разів. Допускається передача права на виступ іншій особі. Перед кожним виступом депутат зобов'язаний називати своє прізвище.  Виступаючий на сесії не може вживати у своїй промові некоректні вислови, закликати до протизаконних і насильницьких дій. У таких випадках головуючий зобов'язаний попе­редити виступаючого. Після другого попередження він позбавляється слова і права для наступного виступу.

Якщо виступаючий перевищив відведений йому для виступу час, виступає не по суті обговорюваного питання, головуючий після одного попередження позбавляє його слова.

6. При розгляді радою питань соціально-економічного і культурного розвитку села, сільського бюджету, звітів про їх вико­нання обов'язково заслуховуються доповіді, співдоповіді і прово­диться їх обговорення.

7. З усіх питань державного, адміністративного, господарсь­кого і соціально-культурного будівництва, що розглядає рада, як правило, заслуховується співдоповідь відповідної постійної комісії чи кількох постійних комісій ради, якщо постійна комісія не висту­пає з доповіддю а даного питання.

8. Дебати з обговорюваного питання припиняються за рішенням  ради. Перед цим головуючий інформує депутатів про кількість бажаю­чих взяти участь в обговоренні і кількість тих, хто виступив.

Після припинення виступів доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово до 5 хвилин.

Депутатові після закінчення дебатів за його проханням може бути надано слово для внесення конкретних пропозицій.

Депутати з обговорюваного питання можуть передати головуючому записки із своїми пропозиціями та зауваженнями, які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.

Тексти виступів депутатів, які з різних причин не взяли участь  в обговоренні, за їх бажанням додаються до протоколу сесії.

Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зауважень здійснюється головою ради.

Стаття 15

1. З обговорюваних питань рада приймає рішення. Рішення ради не повинно суперечити Конституції України і чинному законодавству.

2. Рішення ради з кожного питання приймається на пленарному засіданні.

3. Проект рішення ради спочатку приймається за основу. Якщо
проект, внесений ініціаторами розгляду питання не набрав необхід­ної кількості голосів, то при наявності альтернативних проектів з одного питання вони ставляться на голосування в порядку надходження.                     

У випадку, коли жоден з проектів не набрав необхідної кіль­кості голосів, сесія утворює узгоджувальну комісію для вироблення компромісного варіанту. При необхідності для роботи узгоджувальної комісії може оголошуватися перерва в роботі сесії.

4. Пропозиції, доповнення, зміни і зауваження до проекту рішення, а також до програм, заходів і т.п., що приймаються, подають­ся секретаріату сесії в письмовій формі. Ці пропозиції голосуються тільки після того, як проект рішення буде прийнятий за основу.

Кожна поправка голосується окремо. Якщо ж з одного питання внесено кілька поправок, то голосуються ті з них, прийняття чи відхилення яких знімає питання про інші поправки.

5. Головуючий на сесії має право в будь-який час обговорення за власною ініціативою і у власній редакції ставити обговорюване питання на рейтингове голосування.

Стаття 16

1. На засіданні ради рішення з питань, що розглядаються, приймаються відкритим голосуванням. У випадках, передбачених Конституцією і законами України, цим регламентом або за рішенням ради проводиться таємне голосування. Рада приймає таємну форму голосування, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх депутатів.

2. Для проведення відкритого чи таємного голосування і визна­чення його результатів, як правило, перша сесія нового скликання обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію більшістю присутніх депутатів.

Лічильна комісія із свого складу обирає голову і секретаря. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів її членів.

До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу виборних органів чи на керівні посади.

3. Перед початком відкритого голосування головуючий оголошує кількість пропозицій, що голосуються, уточнює їх зміст, нагадує якою кількістю голосів  (чи від загальної кількості депутатів, чи від присутніх на сесії депутатів) може бути прийнято рішення.

Голосування з процедурних питань може проводитися без підрахунку голосів - за явною більшістю, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.

При голосуванні з одного питання кожний депутат ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або ж утримується при голосуванні.

Після остаточного підрахунку голосів головуючий на сесії оголошує результати голосування /рішення прийнято чи відхилено/.

4. Таємне голосування обов’язково проводиться при виборах   секретаря сільської ради, при розгляді персональ­них питань, крім випадків, визначених цим регламентом.

5. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення визначаються лічильною комісією згідно з цим регламентом і оголо­шуються головою лічильної комісії, видача бюлетенів здійснюється безпосередньо перед голосуванням.

Бюлетені для таємного голосування є документами суворої звітності, виготовляються під контролем лічильної комісії в певній кількості. 

 

У бюлетень для таємного голосування по виборах секретаря сільської  ради вноситься прізвище, ім’я, по батькові кандидата, попереду нього розташовується порожній квадрат.

 

Нижче цього зазначається «не підтримую кандидата» і попереду розташовується порожній квадрат.

 

У бюлетень для таємного голосування про проект рішення ради вноситься запис  «Підтримую рішення» і попереду – порожній квадрат, нижче – запис « не підтримую рішення» і попереду проти цього запису порожній квадрат.

На кожному бюлетені мають бути  підпис голови лічильної комісії, секретаря лічильної комісії і печатка сільської ради при голосуванні про проект рішення ради та печатка сільської  територіальної виборчої комісії при виборах  секретаря сільської ради

 

6. Голосування проводиться у спеціально відведеному приміщенні, де обладнано кабіну, для таємного голосування, визначається місце видачі виборчих бюлетенів і встановлюється виборча скринька таким чином, щоб депутати при підході до неї обов’язково проходили через кабіну.

Депутат пред’являє лічильній комісії посвідчення, отримує виборчий бюлетень і розписується у списку депутатів  сільської  ради.

На бюлетенях забороняється робити будь-які позначки, за якими можна було б визначити депутата.

Заповнення бюлетеня депутатом проводиться у кабіні для таємного голосування, У квадраті проти прізвища кандидата, за якого голосує депутат, робиться позначка "плюс" /+/ або інша. У разі не підтримання кандидата   депутат робить позначку "плюс" /+/ або іншу в квадраті проти слів "не підтримую кандидата" („не під­тримую жодного з кандидатів“).

Аналогічно заповняється бюлетень при таємному голосуванні проекту рішення ради.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, в яких постановлено більше, ніж одну позначку, в яких не поставлено жод­ної позначки.

7. Про результати таємного голосування лічильна комісія скла­дає протоколи, які підписуються усіма членами лічильної комісії оголошує результати таємного голосування.

Після доповіді лічильної комісії сесія ради приймає рішення про затверджений результатів таємного голосування.

 1. Відкрите голосування може проводитися поіменно, якщо на цьому наполягає більшість присутніх на сесії депутатів.
 2. Депутат ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, відсутній при голосуванні, не має права подавати свій голос заочно чи пізніше.

10. При виявленні помилок в порядку і механізмі голосування по рішенню сесії проводиться повторне голосування. При виявленні порушень в ході голосування, його наслідки визнаються недійсними.

11. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу депутатів, крім випадків, коли Конституцією і Законом України обумовлений інший порядок голосування, після чого підписується головою ради, а у випадках, передбачених у п. 1 ст.І4 даного регламенту – головуючим  на сесії.

За дорученням ради прийняті рішення можуть бути доопрацьовані виконавчим апаратом ради з внесенням стилістичних поправок, які не змінюють зміст прийнятого рішення.

12. Прийняте рішення ради в десятиденний строк розмножується і розсилається виконавчим апаратом  ради постійним комісіям,   відповідним підприємствам, уста­новам, організаціям, посадовим особам,  

13. Рішення ради вступають в силу з моменту прийняття, якщо не встановлено інший строк їх введення в дію.

Рішення ради, що передбачають адміністративну відповідальність за їх порушення, вступають в силу через десять днів після їх опублікування в пресі, діють протягом терміну, передбаченого в рішенні, але не більше строку повноважень ради.

14. Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями і посадовими особами ради.

 

       Рішення ради, як правило, знімаються з контролю радою після  детального вивчення депутатами стану справ і згоди відповідної постійної комісії.

15. Пропозиції і критичні зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, подані в письмовій формі голові сесії або з секретаріат, а також ті, що викладені в висновках постійних комісій,  якщо вони не отримали вирішення на сесії, в п’ятнадцятиденний  строк розглядаються головою ради і направляються відповідним дер­жавним і громадським органам, посадовим особам, які зобов'язані в місячний строк розглянути ці пропозиції та зауваження і про їх ре­зультати повідомити безпосередньо депутатові або постійній комісії а також раді.

16. Листи і звернення громадян, що  надійшли до сесії ради, розглядаються в порядку, передбаченому законом.

Стаття 17

1. На кожній сесії ради ведеться   стенограма сесії,    , на основі якої   складається  протокол.

2. В  протоколі сесії ради вказуються:

 • назва ради, порядковий номер сесії /в межах скликання/ і дата проведення сесії;
 • кількість депутатів, обраних в раду, кількість присутніх і відсутніх депутатів;
 • порядок денний сесії;
 • прізвища депутатів, які виступили /для осіб, які не є депутатами - посади/, а також депутатів, які внесли депутатський запит або подали запитання/ письмово чи усно/ доповідачам;
 • перелік всіх прийнятих рішень з даними числа голосів, які
  проголосували за рішення, проти нього та утримались.

Рішення ради з процедурних питань /про затвердження порядку  денного, щодо припинення обговорень, чи прийняття до відома дові­док тощо/ заносяться до протоколу сесії.

3. До протоколу сесії додаються:

 • тексти доповідей і співдоповідей;
 • рішення, прийняті радою;
 • письмові запити депутатів;
 • письмові зауваження і пропозиції депутатів, передані
  головуючому на сесії;
 • письмові інформації органів ради, що роздані депутатам
  на сесії;
 • список реєстрації депутатів;
 • список запрошених осіб.
 1. Протокол сесії ради оформляється в місячний строк і підписується головуючим на сесії ради.

За своєчасне оформлення протоколу, інших матеріалів сесії несе відповідальність секретар сільської ради.

Оригінали протоколів сесій зберігаються протягом встановленого строку в  сільській раді, а потім здаються в районний державний архів на постійне зберігання.

Глава 3. Депутати, посадові особи ради

Стаття 18

 1. Повноваження, депутата ради починаються з моменту офіцій­ного оголошення  сільською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.
 2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади,
  має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органів, несе обов’язки перед вибор­цями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім голови ради і  секретаря , повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

 

 1. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заро­бітку за основним місцем роботи  
 2. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій рад, засідань постійної  та інших комісій рад, до складу яких його обрано.
 3. У разі пропуску депутатом  протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невико­нання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її орга­нів, рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкли­кання такого депутата у встановленому законом порядку.
 4. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
 5. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, роз­глядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд  орга­нам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою та про вжиті заходи по­відомити депутатові та раді.
 6. Якщо депутат допускає образливі висловлювання по відношенню до інших депутатів, або здійснює дії, які протирічать правилам депутатської етики, рада має право, на основі висновку комісії з питань депутатської діяльності і  етики прийняти до нього такі міри впливу: попередженням, попередження з  повідомленням  в засобам масової інформації, а у випадках систематичних порушень норм етики і моралі – звернутися до виборців з пропозицією про дострокове припинення його повноважень.

Стаття 19

1. Депутат має право звернутися до керівників ради та її органів, керівників підприємств, установ та організацій неза­лежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території  села ,

2. Сільська  рада приймає рішення про визнання звернення де­путата або групи депутатів депутатським  запитом більшістю голо­сів присутніх депутатів.

3. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зо­бов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит під час сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до чин­ного законодавства. Депутат або група депутатів, від імені яких внесено запит, можуть звернутися в органи або до посадової осо­би, які дали їм відповідь на запит, за додатковими роз’ясненнями.

Відповідь на запит після заслуховування може бути внесена на обговорення. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

 

Стаття 20

І. Депутати можуть добровільно об’єднуватися в депутатські групи за чисельністю не менше 5 чоловік. Голова ради і секретар  не можуть входити до складу депутатських груп.

2. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу і виходу з неї депутатів визначаються самою депутатською групою.

3. Для реєстрації депутатської групи голові ради подається підписана особисто депутатами письмова заява про утворення групи, її назва, мета, додається поіменний список групи з визначенням осіб, яким доручено представляти групу в раді.

Голова ради на початку чергової сесії ради зобов'язаний зро­бити повідомлення про створення депутатської групи та її склад. З цього моменту група вважається зареєстрованою.

При скороченні складу депутатської групи нижче встановленої чисельності /п.І/ голова ради оголошує про її розпуск.

4. Зареєстрована група має право виступати на сесії з будь-якого питання порядку денного. Депутат, який виступає від групи, визначається самою групою завчасно, повідомляє про це секретаря сільської  ради і має першочергове право виступу після виступів представників постійних та інших комісій ради.

5. Депутатська група не має права виступати від імені сільської ради.

 1. За поданням зареєстрованої групи, з дозволу голови ради, підготовлені нею документи розмножуються і розповсюджуються серед депутатів, якщо вони подані за три дні до початку роботи сесії.
 2. Групі  депутатів надається можливість попереднього обговорення питань, що вносяться на розгляд ради, а також виділяється приміщення для роботи.

Стаття 21

1. Повноваження депутата ради припиняються достроково у випадках, передбачених ст.З  Закону України п Про статус депутатів місцевих рад". Крім цього, рада може достроко­во припинити повноваження депутата у випадках:

 • подачі ним заяви про складення депутатських повноважень;
 • виконання вироку суду, згідно з яким до депутата застосована міра покарання, повязана з позбавленням волі;
 • звільнення з роботи і виїзду на постійне місце проживання за межі району.

2. Питання про дострокове припинення повноважень депутата попередньо розглядається комісією з питань депутатської діяльнос­ті та етики, яка подає раді свій висновок з цього питання.

3. Рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата, яке доводить до районної виборчої комісії для прийняття рішення про проведення виборів депутата замість відкликаного.

4. Інформація про дострокове припинення повноважень депутата сільської  ради  доводиться до відома  жителів села

Стаття 22

 Повноваження сільського  голови  і порядок його діяль­ності здійснюються у відповідності з ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і цим регламентом.

Стаття 23

Секретар сільської  ради обирається радою за поданням голоси ради з числа депутатів шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження відповідно до ст. 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Глава ІУ. Постійні комісії ради

Стаття 24

Постійні комісії ради є органами ради і обираються нею на строк її повноважень. Постійні комісії діють у відповідності із ст.47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і цим регламентом.

Рада утворює такі постійні комісії:

- з питань депутатської діяльності та етики, правопорядку та боротьби зі злочинністю

- з  питань  соціально культурного розвитку ,   екології та раціонального природокористування

-З питань планування, бюджету та фінансів;

 

Стаття  25

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

При необхідності рада може змінити перелік, функціональну спрямованість, чисельний склад, переобрати персональний склад постійних комісій.

Персональний склад постійних комісій ради Формується з урахуванням зареєстрованих груп депутатів.

Чисельний склад постійних комісій визначається рішенням ради, але не менше 5 депутатів.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії.

Голосування усіх питань при формуванні складу постійних комісій проводиться відкрито.

Голова постійної комісії рішенням ради може бути в будь-який час відкликаним за його власним проханням, у зв’язку з незадовільною  роботою па цій посаді або з інших причин, які унемож­ливлюють виконання ним своїх обов'язків.

Пропозиції з відкликання голови постійної комісії вносяться:

 • особисто головою комісії згідно з його письмовою заявою;
 • головою ради;
 • за рішенням відповідної постійної комісії;
 • не менш як третиною від загального складу депутатів ради
  відповідно до їх письмової заяви.

Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно мати обґрунтування причин відкликання.

У випадку відкликання голови постійної комісії він залишається членом цієї комісії, якщо рада не прийняла іншого рішення.

Стаття 26

І. Голова постійної комісії:

 • організує роботу комісії;
 • скликає і веде засідання комісії;
 • пропонує порядок денний і організує підготовку необхідних
  для засідання матеріалів;
 • дає доручення членам комісії, скликає їх для роботи в
  підготовчих комісіях і робочих групах, а також для виконання інших доручень;
 • запрошує для участі в засіданнях комісії посадових осіб,
  представників громадських організацій, вчених і спеціалістів;
 • представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, а також громадянами;
 • організує роботу з виконання висновків і рекомендацій комісії;
 • інформує голову ради про розглянуті питання, а також про заходи, що прийняті з реалізації рекомендацій комісії;

-  інформує членів комісії, інших депутатів про виконання рішень ради і розгляд рекомендацій тощо.

2. Заступник голови постійної комісії:

 • виконує окремі функції голови комісії за його дорученням;
 • виконує обов’язки голови або секретаря комісії у разі їх відсутності.

3. Секретар постійної комісії:

 • організує ведення протоколу засідання постійної комісії;
 • веде діловодство постійної комісії;
 • організує роботу з підготовки матеріалів на засідання
  комісій;
 • забезпечує членів постійної комісії необхідною інформацією;
 • повідомляє членам постійної комісії про дату, час і поря­док денний засідання постійної комісії.

4. Постійні комісії ради здійснюють свої повноваження шляхом прийняття рішень, висновків і рекомендацій.

Рішення, висновки і рекомендації приймаються більшістю голо­сів від загального складу комісії.

Рішення, висновки і рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органам, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особам, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи поеинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

У випадку несвоєчасного розгляду рекомендацій постійних комісій, вони можуть вносити до ради пропозиції про притягнення винних до відповідальності.

5. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як поло­вина від загального складу комісій.

У засіданнях комісій можуть брати участь з правом дорад­чого голосу депутати, які не входять до складу даної комісії.

У випадку неможливості прибути на засідання комісії, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії. На засідання можуть запрошуватись представники засобів масової інформації.

6. Засідання постійних комісій ведуться відкрито. За рішенням комісії засідання може бути закритим. Депутати, які не входять до складу цієї комісії, не мають права бути присутніми на закри­тому засіданні комісії. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

 

7. Член постійної комісії зобов'язаний приймати участь в діяльності комісії, сприяти виконанню її рішень, висновків та  рекомендацій, виконувати доручення комісії та її голови.

Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали під­тримки комісії, може внести їх в письмовій або усній формі при обговоренні даного питання на сесії ради.

8. Рішення, висновки і рекомендації постійних комісій підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - зас­тупником голови або секретарем комісії.

Протоколи засідань постійної комісії підписуються її головою і секретарем. Протоколи спільних засідань підписуються головами і секретарями відповідних комісій.

Рішення і протоколи засідань постійних комісій зберігають­ся в справах відповідних комісій, а після закінчення терміну зберігання здаються в державний архів на постійне зберігання.

 

Глава У. Тимчасові контрольні комісії

Стаття 27

1. Рада у випадку необхідності створює тимчасові контрольні комісії. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа депутатів з урахуванням пропозицій постійних комісій для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її го­лову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше од­нієї третини депутатів від загального складу ради.

 

 1. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводять­ся, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти та інші особи, не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
 2. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо ре­зультатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.                                                                                                                                                

 

Глава УП. Виконавчий апарат ради

Стаття 28

1. Рада утворює виконавчий апарат. Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та  посадовими особами місцевого  самоврядування, а також виконує інші повноваження за рішенням ради.

3. Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання встановлюється радою за поданням її голови.

4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  ДЗЕНЗЕЛІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

1.Загальні положення

 

               1.Виконавчий комітет Дзензелівської сільської ради (далі виконком) є виконавчим органом сільської ради.

 

               2.Виконком у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної, районної і сільської рад, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій в межах делегованих повноважень та іншими нормативно – правовими актами.

 

              3.Виконком утворюється сільською радою на термін її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови виконком здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконкому.

 

              4.Кількісний склад виконкому визначається сільською радою. Персональний склад виконкому затверджується радою за пропозицією сільського голови.

 

              5.Виконком утворюється у складі сільського голови та  інших осіб. До складу виконкому за посадою входить також секретар сільської ради. Депутати сільської ради, крім секретаря ради, не можуть бути членами виконкому.

 

               6.Очолює виконком сільський голова. За рішенням ради функції керуючого справами виконкому може здійснювати секретар сільської ради.

 

              7.Члени виконкому здійснюють повноваження без відриву від основного місця роботи.

 

              8.Виконком є підзвітним і підконтрольним сільській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади  - також підконтрольним районній державній адміністрації та іншим місцевим органам виконавчої влади.

 

              9.Структура виконкому, гранична чисельність його апарату затверджується за пропозицією сільського голови сільською радою.

 

              10.Штатний розпис апарату виконкому затверджується у встановленому порядку сільським головою.

 

              11.Виконком має штамп із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

ІІ. Повноваження виконкому

Повноваження виконавчого комітету, порядок їх діяльності визначаються конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативними актами, рішеннями сільської ради, Регламентом роботи сільської ради та цим Положенням.

Виконавчий комітет сільської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування» до відання виконавчих органів ради.

Виконавчий комітет ради:

 • попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально – економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;
 • координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Дзензелівської територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх працівників.
 • має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів влади ради, а також їх посадових осіб.

  Для забезпечення підготовки сесії ради, роботи постійних комісій та депутатів ради, виконавчий комітет:

 • здійснює правові та організаційно – технічні заходи з підготовки і проведення сесій, а також роботи постійних комісій;
 • здійснює правове та організаційно – інформаційне забезпечення діяльності депутатів;
 • проводить реєстрацію депутатів під час проведення сесій ради;
 • організовує узагальнення депутатських запитів, запитань та звернень, веде їх облік і здійснює контроль за їх реалізацію;
 • веде діловодство ради;
 • забезпечує своєчасне доведення рішень ради до відома виконавців;
 • організовує узагальнення доручень виборців, веде їх облік і здійснює контроль за їх виконанням;
 • бере участь у підготовці нарад, семінарів, зустрічей, а також інших заходів, здійснюваних радою, постійними комісіями;
 • вивчає питання, пов’язані з адміністративно – територіальним устроєм села для внесення пропозицій раді;
 • у межах повноважень, згідно з Положенням про виконавчий комітет розробляє проекти рішень;
 • розглядає за дорученням сільського голови звернення, адресовані раді, веде їх облік, готує за ними відповідні довідки та пропозиції, сприяє депутатам ради в вирішенні цих питань;
 • здійснює організаційно – технічні заходи з підготовки та проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, а також виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад та інших органів місцевого самоврядування;
 • виконує інші повноваження, що випливають із рішень ради чи процедурних доручень ради.

ІІІ. Організація роботи виконкому

 

14. Основною формою роботи виконкому є його засідання. Засідання виконкому скликається сільським головою і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконкому. Засідання виконкому відбувається щомісячно, як правило в третю середу місяця.

 

15. Процедурні питання роботи виконкому регулюються по можливості і аналогічно подібним питанням, встановленим Регламентом сільської ради для ради. Засідання виконкому протоколюються за аналогією ведення протоколу засідання ради.

 

16. Депутати сільської ради, працівники апарату виконкому мають право брати участь у засіданнях виконкому з дорадчим голосом.

 

17. Сільський голова як керівник виконкому :

- організовує в межах, визначених Законом , роботу виконкому та здійснює керівництво апаратом виконкому;

- підписує рішення виконкому та забезпечує їх виконання;

- представляє виконком у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

- звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують повноваження виконкому;

- укладає від імені виконкому договори відповідно до законодавства.

 

18. Секретар  виконкому :

- планує роботу виконкому;

- забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконкому, візує підготовлені на підпис рішення виконкому та підписує додатки до них;

- доводить рішення виконкому до виконавців, юридичних осіб, громадян і контролює їх виконання;

- несе відповідальність за організацією і стан діловодства, обліку і звітності, архівної справи;

- вчиняє нотаріальні дії, реєструє акти громадського стану відповідно до законодавства;

- веде облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на території села;

- виконує інші доручення сільського голови та виконкому.

 

ІУ. Засідання виконавчого комітету

19. Проведення засідань виконавчого комітету здійснюється в міру необхідності, але не менше одного разу на місяць і є правомірним, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

20. Засідання виконавчого комітету скликається сільським головою. У разі відсутності сільського голови чи неможливості здійснення ним цієї функції засідання виконавчого комітету скликається секретарем.

21. Планові засідання проводяться один раз на місяць, як правило в другій половині місяця.

22. На розгляд виконавчого комітету виносяться питання: соціально – економічного розвитку села; бюджету та фінансів, управління майном, приватизації та підприємництва, розвитку гуманітарної сфери, обслуговування населення, охорони довкілля, забезпечення законності та правопорядку.

 1. Документи з питань, що виносяться на розгляд виконкому, надаються секретарем виконавчого комітету сільському голові за три дні до засідання.

Ці документи включають:

 • Проект порядку денного засідання із зазначенням доповідачів;
 • Список осіб, які запрошуються на засідання виконкому;
 • Проект рішення виконкому.
 • Підготовка проекту порядку денного засідання виконкому здійснюється із урахуванням пропозицій членів виконавчого комітету.
 • Підготовку порядку денного засідання виконавчого комітету, список осіб, які запрошені на засідання, забезпечує секретар виконавчого комітету.
 • У проектах рішеннях стисло викладається суть питання, визначаються конкретні питання, виконавці та строк виконання, особи, які здійснюють контроль.
 • Підготовлені на розгляд виконкому матеріали секретар виконавчого комітету надає сільському голові і запрошеним на засідання.
 • У засіданні можуть брати участь депутати районної ради, запрошені представники органів виконавчої влади, громадських об’єднань.
 • Під час засідання виконавчого комітету ведеться протокол, який є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття відповідних рішень, рекомендацій чи висновків засідання.
 1. У протоколі зазначається:
  1. Номер протоколу, дата і місце проведення засідання»
  2. Прізвище головуючого на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні, із зазначенням причин їх відсутності;
  3. Порядок денний засідання;
  4. Розглянуті питання порядку денного, список виступаючих та короткий зміст їх виступів;
  5. Результати голосування з питань порядку денного, в тому числі поіменного, якщо таке проводилося;
  6. Прийняті рішення, рекомендації, висновки.
 2. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету шляхом поіменного відкритого голосування з урахуванням зауважень та пропозицій. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд сільської ради.
 3. За результатами засідання виконавчого комітету доопрацьовується із урахуванням зауважень, доповнень, змін і поправок, висловлених на засіданні, перевізовується і подається на підпис сільському голові не пізніше як на третій день після засідання.
 4. Протокол засідання виконавчого комітету оформляється секретарем виконавчого комітету протягом 14 днів і підписується сільським головою.
 5. Прийняті і підписані рішення ставляться до відома організаціям та виконавцям (за списком особи, що подає проект рішення) не пізніше як у десятиденний термін.
 6. Контроль за виконанням рішень засідань виконавчого комітету забезпечує секретар виконавчого комітету.

 

 

 

У.Рішення виконкому

 

              21. Виконком в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконкому приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконкому і підписується сільським головою.

 

             22. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконкому, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд ради.

 

             23. Рішення виконкому з питань, віднесених Законом до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані радою.

 

             24.Рішення виконкому доводяться до відома населення

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО                                 

                 рішенням виконавчого комітету

                                                                    Дзензелівської сільської ради

                                                                        від 27 листопада 2015 року №  

 

Регламент

виконавчого комітету Дзензелівської сільської ради.

 

І. Загальні положення.

 

1.1 Регламент виконавчого комітету Дзензелівської сільської  ради є нормативним актом, в якому, згідно з діючим законодавством України, закріплені принципи та порядок діяльності виконавчих органів ради.

1.2 Виконавчий комітет Дзензелівської сільської ради – орган, який відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” створюється сільською радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених вищевказаними та іншими законами.

1.3 Виконавчим органом Дзензелівської сільської ради є виконавчий комітет.

1.4 Виконавчий комітет Дзензелівської сільської ради  діє лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією України, “Про службу в органах місцевого самоврядування”,  іншими законами України, Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної та районної рад, розпорядженнями голів обласної та районної державної адміністрації, розпорядженнями сільської ради, розпорядженнями сільського голови.

1.5 Структура виконавчого комітету ради, загальна чисельність апарату ради та її виконавчих органів, витрати на їх утримання затверджуються сесією Дзензелівської сільської ради за пропозицією сільського голови.

1.6 Регламент виконавчого комітету Дзензелівської сільської ради затверджується рішенням виконавчого комітету. У такому ж порядку  приймається рішення про внесення змін і доповнень до регламенту.

 

ІІ. Взаємовідносини виконавчих органів Дзензелівської сільської ради з сільською радою, постійними комісіями та депутатами.

 

2.1 Виконавчий комітет Дзензелівської сільської ради є підконтрольним і підзвітним сільській раді, а за питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

2.2  Виконавчий комітет сільської ради приймає необхідні заходи, щодо реалізації депутатських запитів, пропозицій і зауважень депутатів  на адресу виконавчого комітету, рекомендації доручень виборців, забезпечує депутатів довідковими і методичними матеріалами для роботи та звітів перед виборцями. Виконавчий комітет сільської ради надає відповіді  на питання, порушені у зверненнях депутатів сільської ради у десятиденний термін, а у разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки не пізніше як у місячний термін з дня їх реєстрації.

2.3 Постійні комісії сільської ради можуть вносити пропозиції щодо розгляду питань виконкомом, залучатися для участі у підготовці цих та будь – яких інших питань.

 

ІІІ. Планування роботи виконавчих органів

Дзензелівської сільської ради.

 

3.1 Перспективне і поточне планування роботи є одним з основних засобів організаційного забезпечення виконавчими органами сільської ради реалізації завдань економічного і соціального розвитку села.

3.2 У перспективний (річний) план роботи виконавчих органів сільської ради на рік вносяться такі основні розділи:

-діяльність з підготовки регуляторних актів;

-  організаційна робота (питання, які виносяться на розгляд сесії, постійних комісій, виконкому сільської ради в плановому порядку, а також в порядку контролю, питання які вносяться на апаратні наради з керівниками підприємств, установ та організацій,  семінари та інші загальносільські заходи,  робота з кадрами,  робота  щодо  матеріально – технічного забезпечення).

Перспективний план роботи розробляється на основі пропозицій керівників сільської ради, членів виконавчого комітету, постійних комісій, працівників служб виконкому. Пропозиції повинні містити відповідні обґрунтування.

3.3 Формування планів роботи здійснює секретар Дзензелівської сільської ради.

3.4 Порядок підготовки та здійснення перспективного плану роботи виконавчого комітету ради:

-пропозиції до плану роботи виконавчих органів сільської ради з відповідними обґрунтуваннями надаються секретарю ради не пізніше ніж за 30 днів до початку року;

-секретар ради узагальнює пропозиції, готує проект плану роботи виконкому сільської ради та не пізніше ніж за 20 днів до кінця року, вносить його на узгодження сільському голові;

- після доопрацювання проекту плану з урахуванням можливих зауважень секретар ради готує проект рішення виконавчого комітету сільської ради про затвердження плану роботи та вносить його на останнє засідання виконкому  в попередньому плановому періоді.

Плани діяльності виконавчого комітету Дзензелівської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік затверджуються  не пізніше 15 грудня поточного року. Затверджені плани діяльності з підготовки проектів  регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються не пізніше як у 10 – денний строк після їх затвердження.

3.5 Квартальні або місячні (поточні) плани виконавчого комітету сільської ради розробляються на підставі щорічного плану та з урахуванням особистих планів роботи їх працівників.

Квартальні або місячні плани надаються працівниками виконавчого комітету до 25 числа кожного попереднього місяця, який передає плановому періоду, секретарю ради, який формує зведений план роботи виконкому на місяць або квартал і не пізніше ніж за 5 днів до початку планового періоду направляє його сільському голові.

3.6 Загальний контроль за виконанням перспективного та квартальних планів роботи здійснює секретар ради.

3.7 Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи за рішенням сільського голови.

Виключення із плану роботи здійснюється за дозволом сільського голови на підставі службової записки секретаря ради.

3.8 Якщо проект регуляторного акту не внесено до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів,  та розробник регуляторного акту згідно  встановленої процедури, вносить відповідні зміни до плану підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

 

IV. Порядок підготовки і проведення засідань виконавчого комітету Дзензелівської сільської ради.

 

         4.1 Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання.

         4.2 Скликання засідань виконавчого комітету сільської ради здійснюється сільським головою, а у випадках передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” секретарем ради.

         Засідання виконкому проводиться у відповідності з планом роботи виконкому кожну четверту п’ятницю місяця о 14.00 годині. У випадку необхідності може бути скликано позачергове засідання виконавчого комітету.

         Засідання виконавчого комітету  є правомочними, якщо в ньому беруть участь більше половини  від загального складу виконавчого комітету.

         4.3 Загальна підготовка засідань виконавчого комітету покладається на секретаря ради.

         4.4 Питання на розгляд виконавчого комітету вносяться сільським головою, секретарем ради, членами виконавчого комітету, постійними комісіями сільської ради.

         4.5 Підготовка питань на засідання виконавчого комітету здійснюється керівником виконавчих органів, спеціалістами  виконкому.

         До підготовки питань можуть залучатися фахівці підприємств, установ та організацій, експерти, представники громадських організацій, політичних партій, рухів.

         4.6 У разі необхідності для підготовки питання на засідання виконавчого комітету, сільським головою створюється робоча група.

         4.7 Документи з питань, що вносяться на розгляд виконкому сільської ради повинні, не пізніше ніж за 10 днів до засідання, подаватися секретарю ради.

Ці документи включають:

-доповідну записку (адресовану голові), в якій ґрунтовано викладені питання з висновками і пропозиціями;

-    проект рішення виконкому;

-довідку про погодження проекту із заінтересованими структурними підрозділами та установами;

-список осіб, які запрошуються на засідання виконкому сільської ради;

-список розсилки рішень виконкому;

- секретар ради контролює своєчасність подання документів на розгляд та перевіряє їх наявність і правильність оформлення.

4.8  Порядок денний засідання виконавчого комітету складає і затверджує секретар ради.

4.9 Члени виконавчого комітету не пізніше ніж за два дні до засідання, повинні бути ознайомлені з порядком денним і матеріалами з усіх основних питань, що вносяться на розгляд.

4.10 Сповіщання про час засідання виконавчого комітету членів виконавчого комітету заінтересованих осіб проводить секретар  ради.

4.11 Реєстрація учасників, забезпечення порядку проведення засідання, протоколювання здійснює секретар ради.

4.12 Про кожне засідання виконкому сільської ради складається протокол, який оформлюється відповідно до Інструкції по веденню діловодства і підписується сільським головою.

Документи, підготовлені  на засідання виконкому, а також протокол зберігаються у секретаря ради з кожного засідання окремо.

4.13 Засідання виконавчого комітету веде сільський голова, а у випадках передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні » секретар ради.

4.14 Порядок денний затверджується виконкомом на початку засідання.

4.15 Для доповіді з основного питання на засіданні виконавчого комітету не  більше 15 хвилин, співдоповіді – 10 хвилин, виступів у дебатах – 5 хвилин, довідок – 3 хвилин.

4.16 Рішення виконавчого комітету сільської ради приймаються на засіданнях більшістю від загального складу виконкому та підписуються сільським головою, а у випадках передбачених законодавством, секретарем ради. 

 

 

У разі необхідності, внесення змін до проекту рішення згідно зауважень та пропозицій, які були надані членами виконкому при обговоренні, це рішення доопрацьовується  відповідними посадовими особами протягом 2 –х днів та подаються на підпис сільському голові.

4.17 Прийняті і підписані рішення  розсилаються протягом семи днів по списку розсилки. Рішення, які потребують негайного виконання розсилаються у день підпису рішення сільським головою.

 

V. Підготовка і видання розпоряджень сільського голови

 

         5.1 Сільський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

         5.2 Розпорядження сільського голови подаються видаються в порядку оперативного керівництва з конкретних питань, які не потребують колегіального розгляду. Розпорядження сільського голови не можуть скасувати або змінити раніше прийнятих рішень виконкому, крім випадків передбачених п. 7 ст. 59 Закону України “Про місцеве  самоврядування в Україні”.

         5.3 Порядок підготовки розпоряджень аналогічних порядку підготовки проектів рішень виконкому.

5.4Розпорядження підписується сільським  головою а у випадках передбачених законом секретарем ради та в триденний термін розсилаються згідно списку розсилки.

 

VІ. Порядок підготовки  і проведення нарад сільським головою

 

         6.1 Відповідно до робочих планів один раз у тиждень по понеділках о 8.00 годині сільський голова  проводить наради з працівниками виконкому, керівниками підприємств комунального господарства, організацій та установ з метою координації та оперативного вирішення питань життєдіяльності села.

         6.2 Робочі  плани проведення нарад сільським головою складаються на підставі пропозицій, секретаря ради, працівників виконкому.

         6.3 Секретар ради не пізніше як за  день до наради подає  сільському голові:

-перелік питань, запропонованих до  розгляду на нараді;

-список запрошених осіб.

6.4 У разі необхідності секретар ради веде  протокол наради. У протоколі повинні бути зазначені конкретні виконавці та доручення, а також строки їх виконання.

6.5 Безпосередній контроль за виконанням доручень здійснюється секретарем ради.

 

 

 

VІІ. Організація  контролю за виконанням документів

 

7.1 Завданнями контролю за виконанням документів є перевірка фактичного виконання документів, які взято на контроль, забезпечення повного, своєчасного та якісного їх виконання.

7.2 Контроль за виконанням документів органів виконавчої влади, рішень виконкому, розпоряджень сільського голови, доручень сільського голови, щодо службових документів і листів громадян, підприємств, установ та організацій по яких визначені строки та відповідальні за виконання, передбачає постійний моніторинг, отримання від виконавців відповідей, проміжної та підсумкової інформації та результатів моніторингу, інформування  керівництва сільської ради про хід реалізації.

Обов’язковому контролю підлягає  виконання Законів України, указів і розпоряджень Президента України , постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голів обласної та  районної державних адміністрацій, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів сільської ради, заяви та скарги громадян.

За вказівкою сільського голови чи секретаря ради на контроль беруться також інші документи.

7.3 Відповідальність за виконанням документів несуть особи, які вказані в розпорядчому документі і особи, вказані в резолюції керівництва, а також безпосередньо їх виконавці.

У випадках, коли документ виконується кількома виконавцями, відповідальність за організацію (узагальнення) несе виконавець, який у резолюції вказується першим.

7.4 Безпосередній (фактичний ) контроль за своєчасним і якісним виконанням документів покладається на керівництво сільської ради та її виконком.

7.5 Закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України  виконуються в установлені в них строки.

Контрольні розпорядчі документи обласної та районної державних адміністрацій виконуються в установлені в них строки, а в разі їх відсутності – не пізніше 30 днів з дня надходження документу.

Термінові документи виконуються в строк до 10 днів.

7.6 Листи  та інші документи, які надходять з підприємств, установ та організацій виконуються в строк до 30 днів, якщо керівниками сільської ради не вказані інші строки.

7.7 Взяття на контроль документа, який надійшов до виконкому сільської ради, вирішує сільський голова, секретар ради.

7.8 Контроль за виконанням документів ведеться за контрольними картками. На вхідний документ, що контролюється, заводяться  3 картки. Після  розгляду  документа  керівництвом,  резолюція переноситься в картки.

 

Перший і другий екземпляр залишається у діловода, як обліковий та контрольний, третій (робочий) разом з документом передається виконавцеві.

На контрольній та обліковій картках, а також на документі, що контролюється (на правому полі першого аркушу, на рівні заголовка до тексту), проставляється  штамп “Контроль”, або літера “К”.

Виконавець розписується в одержані документа в обліковій картці.

При заповненні карток необхідно коротко і чітко сформулювати зміст документа, вказані доручення, виконавців та конкретні строки виконання.

7.9 Виконавець при одержанні документу визначає заходи щодо виконання, складає конкретний план роботи.

 Виконавець регулярно стежить за ходом виконання документа і після завершення робіт складає доповідну записку, інформацію або проект розпорядження, рішення, відповіді сільському голові. Дані про виконання документа виконавцем заносяться  до графи “Відмітка про виконання документа” контрольної картки.

7.10 Листи, інша кореспонденція з резолюцією сільського голови знімаються з контролю сільським головою, інші документи - секретарем ради відповідно до розподілу обов’язків.

7.11 На рішення сільської ради, виконавчого комітету, розпорядження сільського голови, заводяться  контрольні папки, у які накопичується документація та інформаційні матеріали необхідні для виконання рішень та розпоряджень.

7.12 Документ вважається виконаним і знімається з контролю лише тоді, коли вирішені всі поставлені в ньому питання.

7.13 За дорученням виконкому секретар ради має право залучати до перевірки виконання окремих рішень виконкому відповідні  постійні комісії.

 

VІІІ. Організація роботи з кореспонденцією, що надходить до виконавчого комітету

 

8.1 Вся кореспонденція, що надходить до сільської ради, її виконкому, приймаються діловодом, реєструється відповідно до інструкції з діловодства і в день надходження або в перший робочий день у разі надходження її в неробочий час передаються на розгляд сільському голові, секретарю ради, після чого направляються виконавцям з резолюцією у триденний термін з моменту їх надходження.

Резолюція на документах повинна коротко і точно  визначати характер доручень, строки та відповідальних виконавців.

8.2 Службові листи центральних, обласних та районних органів влади беруться на контроль, якщо із змісту листа впливає необхідність проведення певної роботи або передачі матеріалів. На таких документах ставиться штамп “Контроль” або літера “К”.

8.3 Документи з інших установ, організацій і підприємств беруться на контроль в залежності від доручено голови,  секретаря ради.

8.4 Виконавець складає довідку про виконання, або робить помітку у картці на документі. Після цього документ знімається з контролю.

8.5 Документ без встановлених строків повинні бути виконанні не пізніше як за 30 календарних днів, а документи   з позначкою “терміново” з дня їхньої реєстрації – протягом 7 робочих днів від дати підписання документа.

8.6 Усі виконанні документи повертаються діловоду. Відправлення рішень, розпоряджень та іншої вихідної кореспонденції виконкому проводиться тільки через діловода.

8.7 Вихідні документи реєструються в журналах.

 

ІХ. Робота з пропозиціями, заявами та скаргами. Організація особистого прийому громадян

 

9.1 Робота з пропозиціями, заявами та скаргами, організація особистого прийому громадян у виконавчих органах Дзензелівської сільської ради здійснюється у відповідності  до Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 13.08.2002 року №700 “Про додаткові заходи  щодо забезпечення реалізації громадянам конституційного права на звернення”, іншими нормативними актами.

9.2 Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються особисто сільським головою.

9.3 Організація роботи з розгляду звернень громадян покладено на секретаря ради.

9.4 Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більш одного місяця від  дня їх надходження, а ті які не потребують  додаткового  вивчення – невідкладно, але не пізніше 15 днів. Якщо в місячний термін вирішити порушення у зверненні  питання неможливого, керівник встановлює  необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особа, яка подала звернення.

При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

9.5 Розгляд звернень громадян вважається закінченим після того, коли питання  вирішено по суті, а заявнику дана відповідь про результати, або подано роз’яснення щодо порядку вирішення.

9.6 Особистий прийом громадян здійснюється сільським головою, секретарем ради,  в дні і години, затверджені  сільським головою.

9.6.1 Вирішення питань, що містяться в усних зверненнях громадян відбувається, як правило під час прийому.

9.6.2 Керівництвом сільської ради ведеться журнал особистого прийому громадян.

9.6.3 Контроль за виконанням резолюції на особистому прийомі громадян виконується відповідно сільським головою, секретарем ради.

9.6.4 За окремо розробленим графіком практикується прийом громадян як у трудових колективах, так і за місцем проживання громадян.

 

Х. Ведення діловодства

 

10.1 Ведення діловодства у сільський раді та її виконавчому комітеті  відповідно до державних стандартів покладається на діловода.

10.2 Загальне керівництво по веденню діловодства здійснюється сільським головою  через секретаря ради.

10.3 У виконавчих органах ради здійснюють діловодство, ведуть документацію і листування державною мовою.

 

ХІ. Виконання друкувальних робіт, розмножування документів

 

11.1 Машинописні роботи у виконкомі виконуються діловодом, де обладнано відповідне робоче місце.

11.2 Рукописні матеріали для друкування приймаються розбірливо написаними темним чорнилом, ретельно відредагованими та завізованими виконавцем.

11.3 Необхідність виготовлення копій і розмножування документів визначається головою, секретарем ради.

11.4 Діловоду забороняється знайомити зі змістом тексту інших осіб.

11.5 Розмноження документів дозволяється виконувати з дозволу сільського голови та секретаря ради.

11.6 Стенографування в обов’язковому порядку забезпечуються пленарні засідання ради та засідання виконкому.

 

ХІІ. Обов’язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

12.1 Акти сільського голови, виконавчого комітету є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які зареєстровані на території ради.

12.2 На вимоги виконавчих органів ради та посадових осіб місцевого самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на території ради підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання органів для подання інформації з питань, віднесених до відання виконавчих органів Дзензелівської сільської ради.

 

 

 

 

 

ХІІІ. Порядок взаємодії виконавчих органів  Дзензелівської сільської ради з центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями

 

13.1 Взаємодія виконавчих органів сільської ради з центральними  та місцевими органами виконавчої влади, органами самоорганізації населення, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності здійснюється згідно з Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими нормативно – правовими актами України. Вона здійснюється сільським головою, секретарем ради, згідно функціональних обов’язків, шляхом визначення завдань, погодження планів, програм та дій, обміну оперативною, управлінською інформацією, проведення спільних нарад та інших заходів.

13.2 Сільський голова, секретар ради, представляють інтереси виконкому сільської ради у взаємовідносинах з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами самоорганізації населення, підприємствами, установами та організаціями.

13.3 Контроль  за виконанням виконавчими органами  сільської  ради делегованих повноважень виконавчої влади здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

13.4 Для підготовки інформації про здійснення виконавчими органами сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади секретар ради аналізує заплановані і виконані виконавчими органами ради заходи, прийняті рішення виконкому та видані розпорядженням сільського голови.

13.5 Щоквартально не пізніше 10 числа наступного за кварталом місяця  секретар готує та надсилає  до районної державної адміністрації  узагальнену письмову інформацію  про виконання делегованих повноважень  органів виконавчої влади виконком сільської ради по кожній статті Закону України “Про місцеве  самоврядування в Україні”, а також  дані за формою.

13.6 Контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями комунальної власності Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, обласної та районної державних адміністрації, здійснюється виконавчими  органами сільської ради в межах наданих повноважень.

 

ХІV. Порядок роботи апарату виконавчого комітету  Дзензелівської сільської ради

 

14.1 В апараті виконавчого комітету Дзензелівської сільської ради встановлений такий  порядок роботи:

-початок роботи дня о 8.00 годині.

-кінець робочого дня  о 17.00 годині.

          - робочий день на передодні святкових днів, встановлених законодавством, закінчується на годину раніше.

-перерва на обід з 12.00 години до 13 години.

Прихід на роботу фіксується в спеціальному журналі особистим підписом працівника.

14.2 При виході із приміщення виконкому в робочий час кожен працівник доводить до відома керівника про відлучення.

14.3 В кінці кожного місяця діловод складає табель обліку робочого часу працівників і  передає його бухгалтеру.

 

ХV. Робота з кадрами у виконавчому комітеті

Дзензелівської сільської ради

 

15.1 Робота з кадрами у виконавчих органів Дзензелівської сільської ради здійснюється у відповідності із Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Кодексом законів про працю України”, постановами Кабінету Міністрів України” “Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”, “Про затвердження типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування”, іншими нормативними документами.

15.2 Працівники виконавчого комітету  сільської ради призначаються на посаду сільським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

15.3 Рішення про проведення конкурсу приймається сільським головою згідно подання секретаря ради.

Для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчих органах  ради, розпорядженням сільського голови утворюється конкурсна  комісія у складі голови, секретаря  та членів комісії.

Порядок проведення конкурсу  на заміщення вакантних посад у виконавчих органах ради здійснюється згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169.

Рішення про призначення на посаду та зарахування до кадрового резерву приймає сільський голова на  підставі пропозиції конкурсної комісії  протягом місяця з дня прийняття  рішення конкурсною комісією.

 15.4 На кожного працівника формується особова справа, яка ведеться згідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” і постанови Кабінету Міністрів України  від 25.05.1998 року № 731.

15.5 За розпорядженням сільського голови щорічно в грудні створюється кадровий резерв для зайняття посад та просування по службі.

Формується кадровий резерв згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.01 р. № 1386 «Про затвердження типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування» 

 

 

 

 

ХVІ. Порядок завірення підписів керівників виконавчого комітету Дзензелівської сільської ради

 

16.1 Гербовою печаткою сільської ради завіряються підписи  сільського голови, секретаря ради на документах, які видаються сільською радою, розпорядження сільського голови та інших документах стосовно діяльності ради, постійних комісій, депутатів.

16.2 Гербовою печаткою виконкому завіряються підписи сільського  голови, на розпорядженнях, рішеннях та протоколах засідань виконавчого комітету, та інших документах стосовно діяльності виконавчих органів сільської ради.

 

ХVІІ. Порядок видачі документів

 

17.1 Копії рішень видаються не пізніше 10 – денного терміну після проведення засідання виконкому.

17.2 Розпорядження сільського голови видаються громадянам щоденно.

17.3 Видача довідок громадянам здійснюється в триденний строк.

17.4 Облік видачі документів ведеться  в спеціальних журналах. Контроль за веденням журналів безпосередньо здійснює секретар ради.

 

ХVІІІ. Робочі місця

 

18.1 Робочі місця працівників виконкому визначаються сільським головою за пропозицією секретаря ради.

18.2 Відповідальність за протипожежний та санітарний стан робочих місць і кабінетів, збереження майна та обладнання кабінетів несе  сільський голова.

18.3 Не дозволяється самовільний перенос із кабінету в кабінет меблів та іншого обладнання.

18.4 Паління на робочих місцях і в кабінетах забороняється.

18.5 Після закінчення робочого дня кабінет, всі вікна в ньому закриваються.

 

ХІХ. Порядок висвітлення діяльності виконавчих органів ради

 

19.1 Висвітлення діяльності виконавчих органів та посадових осіб місцевого самоврядування, задоволення інформаційних потреб громадян здійснюється шляхом розміщення рішень ради та виконавчому комітету, розпоряджень сільського голови, форм і зразків документів на дошці об’яв у приміщенні сільської ради.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  адміністративну  комісію  при виконавчому комітеті

Дзензелівської  сільської  ради,  Маньківського  району.

 

1. Загальні положення

1.1. Адміністративна комісія (далі Комісія) - це колегіальний орган, який утворюється при виконавчому комітеті сільської ради для розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення, за винятком справ, віднесених Кодексом України про адміністративні правопорушення до відання інших органів (посадових осіб).

1.2. Розгляд і вирішення справ в адміністративній комісії має сприяти вихованню громадян у дусі точного і неухильного додержання законів, правил співжиття й чесного ставлення до державного і громадського обов'язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також запобіганню вчиненню нових правопорушень як самими правопорушниками, так й іншими особами.

   1.3. Адміністративна комісія є ланкою виконавчої влади Дзензелівської сільської ради.

   1.4.  Адміністративна  комісія  при  виконкомі  сільської  ради  утворюється  сільською  радою  за  поданням  сільського  голови  на  строк  повноважень  ради.

   1.5. Адміністративна   комісія  у  своїй  діяльності  відповідальна  перед  сільською  радою  та  її  виконавчого  комітету  та їм  підзвітна.  Зміни до складу адміністративної комісії проводяться органом, який  утворив  комісію.

   1.6. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення Комісій  покладається на виконавчий комітет Дзензелівської сільської ради.

   1.7. Комісія користується штампом і печаткою виконавчого комітету Дзензелівської сільської ради.

   1.8. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, актами сільської ради та її виконавчого комітету, сільського голови за порушення яких передбачається адміністративна  відповідальність та цим Положенням.

 

2. Основні завдання.

    2.1. Розгляд справ про адміністративні правопорушення, які віднесені до компетенції Комісії.

    2.2. Охорона прав і законних інтересів громадян, організацій, підприємств, установ усіх форм власності.

    2.3.  Застосування заходів адміністративного впливу стосовно осіб, які здійснили адміністративне правопорушення.

    2.4. Діяльність Комісії базується на принципах гласності та законності.

    2.5. Комісія забезпечує своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування  обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності із законодавством,  виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що  сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання  правопорушенням, виховання громадян у дусі дотримання законів.

 

3. Організація роботи.

     3.1. Комісія діє у складі голови заступника голови, відповідального секретаря, а також членів комісії.

     3.1.1. Число членів Комісії встановлюється залежно від обсягу роботи комісії, але не менше 6 осіб.

     3.1.2. До складу Комісії входять депутати Дзензелівської сільської ради,  відповідальні працівники органів виконавчої влади, представники установ та організацій незалежно від форм власності, представники профспілок та інших громадських організацій.

     3.1.3. До складу Комісії не можуть входити представники державних  органів, службові особи яких мають право складати протоколи про  адміністративні правопорушення, а також працівники прокуратури, суду і  адвокати.

  3.2. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за потеби. Засідання Комісії є правочинним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу комісії.

     3.3. Голова Комісії, а при його відсутності заступник голови :

 • керує роботою Комісії, несе  відповідальність за виконання покладених  на неї завдань;
 • головує на засіданнях Комісії;
 • забезпечує регулярне проведення засідань Комісії, визнає коло питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні;
 • вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової  підготовки  членів адміністративної комісії;
 • підписує протокол засідання і постанову Комісії у справі про  

     адміністративне правопорушення.

     3.4. Відповідальний секретар адміністртивної Комісії:

 • заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення 

     окрему справу;

 • здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;
 • вирішує організаційні питання проведення засідань Комісії;
 • веде по справах, що розглядаються Комісією, протоколи засідань Комісії;
 • разом з головою Комісії підписує протокол і постанову Комісії у справі про адміністративне правопорушення;
 • звертається до відповідних органів щодо примусового виконання постанови про накладання адміністративного стягнення і контролює їх  виконання;
 • веде діловодство Комісії, облік розглянутих справ про адміністративне правопорушення, забезпечує схоронність цих справ.

 

4. Порядок провадження справ про адміністративні правопорушення.

        4.1. Діловодство у справах ведеться Комісією відповідно до Кодексу  України про адміністративні правопорушення, цього Положення та інших актів законодавства про адміністративні правопорушення.

         4.2. Відповідно до ч. 2 ст. 218 Кодексу України про адміністративні  правопорушення Комісія розглядає справи про адміністративні  правопорушення,  передбачені ст.. 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), ст.. 103¹, 103², 104, 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспоті), ст. 141, 142, 150 – 152, 155, 155², ч. 2 ст. 156, ст.. 156¹, 156², 159, 175 (за правопорушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням сільської ради), ст.. 179, 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), ч. 4 ст. 181, ч. 1 ст. 182, ст. 183, 186, 186¹, 196, 212¹ цього Кодексу.

        Справа про адміністративне правопорушення, провадження у якій ведеться Комісією, повинна містити протокол про адміністративне правопорушення,  протокол засідання і постанову Комісії, дані про сповіщення осіб, які беруть  участь у справі стосовно місця та часу засідання Комісії, вручення чи направлення постанови особі, щодо якої вона винесена, відмітки про  виконання постанови, результати її виконання та інші документи цієї справи.

          4.3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 • приймає у провадження матеріали справи, які належать до її компетенції, а також складені відповідно до вимог законодавства;
 • веде їх облік;
 • розглядає справи про адміністративні правопорушення;
 • виносить рішення;
 • веде контроль за виконанням рішень;
 • веде діловодство в справах про адміністративні правопорушення.

          4.4. Підставою для розгляду Комісією справи є протокол про  адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку  уповноваженою на те службовою особою або органом, відповідно до вимог статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Справи про адміністративне правопорушення розглядаються Комісією за місцем  проживання порушника.

          4.5. Комісія розглядає справи в п’ятнадцятиденний строк з дня одержання  протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

4.6. Комісія повертає протоколи до органу, що їх складає, у випадку

виявлення порушень вимог до складання протоколу, а також у інших випадках, коли за інформацією, представленою в протоколі, неможливо знайти правопорушника, недостатньо доказів для притягнення до відповідальності, недостатньо інформації, необхідної для притягнення правопорушника до відповідальності, тощо.

           4.7. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в  присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. У разі відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли  є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від  неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

         Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову у справі.

4.8. При підготовці до розгляду справи відповідальний секретар  адміністративної комісії вирішує такі питання:

 • чи належить до компетенції Комісії розгляд даної справи;
 • чи правильно складено протокол про адміністративне правопорушення та інші матеріали справи;
 • чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її  розгляду;
 • чи витребувані необхідні додаткові матеріали;
 • чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до  адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і  адвоката.

4.9. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу Комісії, яка  розглядає дану справу. Головуючий на засіданні  Комісії оголошує, яка справа  підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснює особами, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов’язки.  Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На  засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази й вирішуються клопотання.

       4.10. Комісія при розгляді справи про адміністративне правопорушення  зобов’язана з’ясувати:

 • чи було вчинено адміністративне правопорушення;
 • чи винна дана особа в його вчиненні;
 • чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
 • чи є обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність;
 • чи заподіяно майнову шкоду;
 • інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

      4.11.  При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення Комісією ведеться протокол, в якому зазначаються:

 • дата  і  місце  засідання;
 • найменування і склад комісії;
 • зміст справи, що розглядається;
 • відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;
 • пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і  результати  їх  розгляду;
 • документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;
 • відомості про оголошення прийнятої постанови.

Протокол засідання Комісії підписують голова засідання та відповідальний 

секретар.

         4.12. Комісія, розглянувши справу, встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення, вносить до відповідного державного органу чи органу місцевого самоврядування, громадської організації або посадовій особі пропозиції стосовно вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження пропозиції повинно бути повідомлено Комісію.

          4.13. У справі про адміністративне правопорушення Комісія  виносить  одну з таких постанов:

 • про накладення адміністративного стягнення;
 • про закриття справи.

          4.14. Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного  зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи  трудового  колективу або передачі їх прокурору, органу досудового слідства чи дізнання, а також за наявності обставин, передбачених ст. 247 Кодексу   України про адміністративні правопорушення.

4.15. Згідно з ч. 1 ст. 217 Кодексу   України про адміністративні правопорушення посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення, передбачені цим Кодексом, у межах наданих їм повноважень і лише під час виконання службових обов’язків..

4.16. За вчинення правопорушень Комісія може накладти адміністративні 

стягнення в межах, установлених відповідною статтею Кодексу України про  адміністративні правопорушення.

         4.17. При накладанні стягнення Комісія враховує характер вчиненого  правопорушення, особу-порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують чи обтяжують його відповідальність.

          4.18.  Якщо одночасно розглядаються дві або більше справ про вчинення  однією особою кількох порушень, Комісія накладає стягнення в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одно з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

          4.19. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як  через 2 місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - 2 місяці з дня його виявлення.

          4.20. Постанова комісії повинна містити:

 • найменування Комісії, яка винесла постанову;
 • дату розгляду справи;
 • відомості про особу, стосовно якої розглядається справа;
 • викладення обставин, установлених при розгляді справи;
 • зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за таке  адміністративне правопорушення;
 • прийняте по справі рішення.

4.20.1. Постанова Комісії приймається простою більшістю голосів членів

Комісії, присутніх на засіданні.

          4.20.2. Постанову підписують голова засідання та відповідальний  секретар Комісії.

          4.20.3. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду  справи. Копія постанови протягом 3 днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.

          4.20.4. Копія постанови вручається під розписку. В разі якщо копія постанови  висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

          4.20.5. Постанова про накладання адміністративного стягнення є  обов’язковою для виконання державними і громадськими органами,  підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і  громадянами.

           4.20.6. Постанова у справі про адміністративне правопорушення набирає чинності після закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови, за винятком постанов про застосування стягнення у вигляді попередження.

           4.20.7. Комісія здійснює контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення. На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, відповідальний секретар Комісії робить відповідну відмітку у справі.

 

5. Оскарження та опротестування постанов у справах

про адміністративні правопорушення.

            5.1. Постанова Комісії у справі про адміністративне правопорушення  може бути оскаржена до виконавчого комітету Дзензелівської сільської ради  або районного суду протягом 10 днів з дня винесення постанови особою, щодо  якої її винесено. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей  строк Комісією за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути  поновлено.

           5.2. Скарга на постанову подається безпосередньо до Комісії, яка винесла постанову.

           5.3. Постанову Комісії може бути опротестовано прокурором.

           5.4. У разі надходження скарги або протесту на постанову Комісія  протягом 3 діб надсилає скаргу (протест) разом зі справою до органу, куди  оскаржується постанова.

           5.5. Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком  постанови про накладання адміністративного стягнення у вигляді  попередження, а також винесення прокурором протесту, зупиняє виконання  постанови до розгляду скарги або протесту.

 

Секретар сільської ради                  Л.Д.Михайленко

 

ПРОЕКТ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № ___

від  27 листопада  2015року

 

Про затвердження переліку посадових осіб, які уповноважені
складати протоколи про  адміністративні правопорушення

 

З метою забезпечення законності, а також покращення санітарного стану селища, використання економічних важелів на керівників підприємств, організацій та громадян, які допустили порушення у сфері адміністративних правовідносин, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Дзензелівської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

  

 1. Затвердити перелік посадових осіб, які уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення (додаток №1). 
  Доручити уповноваженим посадовим особам складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до „Кодексу України про адміністративні правопорушення” та направляти на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Дзензелівської сільської ради.
 2. Привести у відповідність з даним рішенням посадові інструкції осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення.
 3. Затвердити інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення (додаток №2).
 4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від   року №
 5. Відповідальність за організацію виконання рішення покласти на секретаря виконавчого комітету сільської ради Михайленка Л.Д.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                 Ю.А.Мороз

 

 

 

Додаток № 1
до рішення виконавчого комітету
№ ____ від _____ 2015 року

ПЕРЕЛІК 
посадових осіб, які уповноважені складати
протоколи про адміністративні правопорушення

 

У відповідності до п.2ч.1 ст.255 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» виконавчий комітет сільської ради уповноважує складати протоколи про адміністративні правопорушення:

 • Дзензелівський сільський голова.
 • Секретар сільської ради.
 • Спеціаліст І категорії з земельних питань.
 • Голова адміністративної комісії.

 

Секретар виконавчого комітету                  Л.Д.Михайленко

 

 

Додаток № 2
до рішення виконавчого комітету
№ ____ від 27.11.2015 року

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення.

 1. 1. Загальні положення.

1.1.   Ця  Інструкція  розроблена  відповідно  до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення  (далі - КУпАП)   і   встановлює   порядок   оформлення   матеріалів,  які складаються  при  адміністративному  провадженні,  та  порядок  їх обліку.

 1. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

2.1.   При    вчиненні  фізичними,   посадовими     особами  або   суб'єктами підприємницької    діяльності   адміністративного   правопорушення уповноважена  посадова  особа   згідно з ст. 255 КУпАП   складає  протокол  про адміністративне правопорушення (далі - протокол) (додаток 1 до інструкції).

2.2.   Усі  реквізити протоколу заповнюються українською  мовою. Не  допускається  закреслення  чи   виправлення   відомостей,   що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол  підписаний  особою,  щодо  якої  він  складений (далі - порушник).

2.3.   Якщо   правопорушення   вчинено   кількома  особами,  то протокол про адміністративне правопорушення складається  на  кожну особу окремо.

2.4.   При  складанні  протоколу обов'язково вказуються частина статті та стаття КУпАП,  згідно  з  якою настає адміністративна відповідальність.

2.5.   При  викладенні обставин правопорушення вказуються місце та час його вчинення,  суть правопорушення,  які саме  протиправні дії  чи  бездіяльність учинив порушник,  та нормативний акт,  який передбачає відповідальність за дане правопорушення.

2.6.   Якщо є свідки  правопорушення,  до  протоколу  вносяться прізвища, ім'я та по батькові свідків, адреси їх місця проживання, а також ставляться підписи свідків.

2.7.   Уповноважена посадова особа зобов'язана роз'яснити зміст статті  63  Конституції  України    та  ознайомити порушника з його правами і обов'язками,  передбаченими статтею 268 КУпАП  ,  про що робиться відмітка в протоколі.  Про ознайомлення з  вищевказаним  порушник  ставить  в  протоколі  свій підпис,  а  в  разі  відмови  поставити  підпис  - про це робиться відповідний запис у протоколі.

2.8.   Порушник має право дати пояснення і висловити зауваження щодо  змісту  протоколу,  а  також  письмово викласти мотиви своєї відмови  від  підписання  протоколу.  Власноручно  викладені  цією особою  пояснення та зауваження додаються до протоколу,  про що до нього  вноситься  відповідний  запис  із   зазначенням   кількості аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження.

2.9.   Протокол  підписується  уповноваженою  посадовою особою, порушником і свідками, у випадку їх наявності. У разі  відмови порушника підписати протокол у ньому робиться запис про  це,  який  засвідчується  підписом  особи,  яка  склала протокол, та підписами свідків, у випадку їх наявності. Порушник має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо  змісту  протоколу,  а також викласти мотиви відмови від його підпису.

2.10.    До протоколу долучаються  матеріали  та  документи,  що можуть   свідчити про характер вчиненого правопорушення, обставини, які пом'якшують або обтяжують відповідальність порушника. Кожний документ повинен мати свої  реквізити  (дату,  адресу, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

2.11.    Складений протокол,  інші матеріали  та  документи (фотографії),  що підтверджують   факт  вчинення  адміністративного  правопорушення, формуються у справу,  яка оформляється  в  установленому  порядку. Справа  про  адміністративне  правопорушення  разом із супровідним листом   направляються  до адміністративної комісії виконавчого комітету. Уповноважена   посадова   особа зобов'язана   скласти протокол у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається порушнику. У разі відмови порушника дати пояснення і підписати протокол у ньому робиться запис про це. Відмова порушника від підписання протоколу  не  є  підставою  для припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення. У разі відмови порушника отримати протокол, про цей факт робиться запис у протоколі. У цьому випадку до справи про адміністративне правопорушення долучаються обидва екземпляри протоколів.

2.12. У разі відсутності порушника під час складання протоколу: один екземпляр протоколу направляється на розгляд до адміністративної комісії, у цьому випадку до протоколу додається копія „листа - запрошення для ознайомлення з протоколом та його підписання" (додаток 2 до інструкції) та підтвердження про його направлення рекомендованою кореспонденцією (фіскальний чек),  другий екземпляр направляється порушнику рекомендованою поштовою кореспонденцією. При цьому ніякі відмітки щодо відсутності правопорушника в протоколі не робляться.

 1. Облік матеріалів про адміністративні правопорушення.

3.1.   Протокол  не пізніше наступного дня після його складання реєструється Уповноваженою посадовою особою в  Журналі  реєстрації протоколів   про   адміністративні   правопорушення  (додаток  3 до інструкції), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою селищної ради та підписом секретаря адміністративної комісії.

3.2.   Бланк протоколу має серію і номер ( та видається уповноваженій особі під розпис у двох екземплярах).

3.3.   Облік  видачі  бланків  протоколів  ведеться  в  Журналі обліку   видачі    бланків    протоколів    про    адміністративні правопорушення (додаток 4 до інструкції).

3.4.   Журнали    обліку    видачі   бланків   протоколів   про адміністративні правопорушення та  Журнали  реєстрації  протоколів про  адміністративні  правопорушення зберігаються протягом строку, установленого законодавством України.

                  Секретар

виконавчого комітету                       Л.Д.Михайленко